คลังบทความ

รายละเอียด

Service Learning Outcome at a Catholic Higher Institution to Promote New Evangelization: A Study of Saint Louis College, Thailand

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สลักจิต นพคุณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับนานาชาติ
Proceedings การประชุม ASAIHL conference วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ Build Bright University ประเทศกัมพูชา
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ