ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พิศุลี สร้อยโมรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์สุวรรณา เอื้อจารุพร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คุณรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
มี
25 พ.ค. 2553
มี
ไม่ระบุ