ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษารูปแบบการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สฤษฎิ จันทร์หอม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณอริสา ภูริวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะบุคลากร

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2550
ไม่มี
ไม่ระบุ