คลังบทความ

รายละเอียด

โรคความดันโลหิตสูง: บทบาทสำคัญของพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 40 - 49
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ