คลังบทความ

รายละเอียด

การคิดไตร่ตรองของนักศึกษาพยาบาลในการเรียนจริยศาสตร์แบบบูรณาการ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอุดมศึกษา : กุญแจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554
2554
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ