คลังบทความ

รายละเอียด

ผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
พ.อ.หญิง ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 255 - 262
2563
01 พ.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ