ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเปรียบเทียบประสบการณ์การเผชิญปัญหาด้านจริยธรรมกับระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
31 พ.ค. 2556
ไม่มี
เรื่อง การเปรียบเทียบประสบการณ์การเผชิญปัญหาด้านจริยธรรมกับระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ตีพิมพ์ที่
proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปี
2556

เรื่อง การเปรียบเทียบประสบการณ์การเผชิญปัญหาด้านจริยธรรมกับระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2558
ปี
2556