คลังบทความ

รายละเอียด

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ จากสถานการณ์โควิด-19

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 หน้า 1 - 13
2564
01 ต.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ