ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการจัดการเรียนรู้แบบทีมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุมาลี ถาใจ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
26 พ.ย. 2558
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 หน้า 81 - 90
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560