คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของรูปแบบการดูแลตนเอง ตามแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองและการกำกับตนเอง เพื่อควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นิภา มหารัชพงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 105 - 118
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ