คลังบทความ

รายละเอียด

รูปแบบการพัฒนาความมั่นคงในชีวิตของแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์อรจิรา ธรรมไชยางกูร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ