ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รัชณีย์ ป้อมทอง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
24 ต.ค. 2558
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 36 - 50
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560