คลังบทความ

รายละเอียด

การเยี่ยมบ้านวิถีใหม่: บทบาทพยาบาลชุมชนไทยต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส (โควิด 19) ในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 1 - 13
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สร้างคุณภาพชีวิต

View
ตุลาคม
2565