ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของพยาบาลจบใหม่ในช่วงปรับเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทพยาบาลวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลสถาบันการศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Stress and Coping of New Graduated Nurses through Nurse's Role Transitional Period: Case Study of Graduated Nurses from Saint Louis College]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
06 ส.ค. 2552
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554