ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาปรากฎการณ์พฤติกรรมสุขภาพแบบ New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 ของประชาชน ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุปราณี น้อยตั้ง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 ส.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ