คลังบทความ

รายละเอียด

การฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับบั้นเอว : บทบาทพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์กนกอร พิเดช (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.พรศิริ พันธสี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 318 - 326
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ