คลังบทความ

รายละเอียด

การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ดาเรศ ชูศรี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 129 - 139
2563
01 พ.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ