ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประสบการณ์ในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับชาวกัมพูชา [Experiences in Learning of the BSN Program for Cambodia]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มาลี วิชัยดิษฐ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
15 ม.ค. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceedings การประชุม ASAIHL conference วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ Build Bright University ประเทศกัมพูชา
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 หน้า 93 - 108
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560