คลังบทความ

รายละเอียด

ประสบการณ์การบริหารการพยาบาลของฝ่ายการพยาบาลยุคพยาบาลเจเนอเรชั่นแซดในโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชัชวาล วงค์สารี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุทธิชารัตน์ เจริญพงษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณทวิพงษ์ บุบผารัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สายวารี เกษแก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 59 - 72
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ