คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สมจิตร์ นคราพานิช (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.รัตนา พึ่งเสมา (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 หน้า 128 - 145
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ