คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพระสงฆ์อาพาธภายใต้หลักพระธรรมวินัย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชวลี เครือสุคนธ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 18 - 25
2563
01 พ.ค. 2563
31 ส.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ