คลังบทความ

รายละเอียด

คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอแม่เจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
เซอร์วนิดา ศรีวรกุล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดอนนา ฮัดเดลสตัน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 243 - 251
2563
01 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ