คลังบทความ

รายละเอียด

อาการปัสสาวะผิดปกติ การจัดการอาการ และความผาสุกทางจิตใจในผู้สูงอายุต่อมลูกหมากโต: การศึกษาความสัมพันธ์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 หน้า 396 - 404
2564
01 ก.ย. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ