คลังบทความ

รายละเอียด

กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจรณทักษะของนักศึกษาพยาบาลสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
อาจารย์ปุณณิภัสส์ อริยะปรานต์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 26 - 42
2565
01 ม.ค. 2565
30 มิ.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ