คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2561 หน้า 142 - 161
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ