ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ทางสุขภาพในการใช้กัญชาทางการแพทย์ของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุปราณี มณีวงค์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กัณณิกา นวมโคกสูง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
24 พ.ย. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ