คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลสถาบันเอกชนแห่งหนึ่งกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.วริศรา โสรัจจ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 หน้า 60 - 75
2564
01 ม.ค. 2564
30 มิ.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ