ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลระยะท้ายของชีวิต
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
31 พ.ค. 2556
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการการระดับชาติ ประจำปี 2556 สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคต นวตกรรมการเรียนรู้ สู่สมรรถนะพยาบาลที่เป็นเลิศ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556

เรื่อง ความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในการดูแลระยะท้ายของชีวิต
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการการระดับชาติ ประจำปี 2556 สาขาพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ทักษะแห่งอนาคต นวตกรรมการเรียนรู้ สู่สมรรถนะพยาบาลที่เป็นเลิศ วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ปี
2556