คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาคุณลักษณะนักศึกษาตามคุณค่าพระวรสาร วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 หน้า 269 - 282
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ