คลังบทความ

รายละเอียด

บทบาทพยาบาลกับการดูแลแบบองค์รวมในหญิงหลังคลอดที่มีภาวะซึมเศร้า

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 25 - 32
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ