คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาซอล์ฟสกิลของนักศึกษาพยาบาล: การเรียนรู้จากเครือข่ายความร่วมมือประกันคุณภาพการศึกษา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สมฤดี กีรตวนิชเสถียร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 130 - 139
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ