ทุนวิจัย

รายละเอียด

วัฒนธรรม ความเชื่อ และการปฏิบัติในการดูแลตนเองระยะตั้งครรภ์ของหญิงชาวพม่าที่พักอาศัยในชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
19 ธ.ค. 2556
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
ปี
2559