คลังบทความ

รายละเอียด

การบูรณาการเซนต์หลุยส์โมเดลในงานบริการพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและสร้างเสริมจิตตารมณ์ของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คุณวันทนีย์ โรจน์ลือชัย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2564 หน้า 1029 - 1040
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ