คลังบทความ

รายละเอียด

ลักษณะส่วนบุคคล การรับรู้ ทัศนคติ ของบุคลากร การสนับสนุนจากองค์กร ปัญหาและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กลุ่ม 1

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.สุภาวดี สมจิตต์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สุภัจฉรี มะกรครรภ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 21 ฉบับที่ 41 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 78 - 90
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ