ทุนวิจัย

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ชูเกียรติ จากใจชน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
คณะจิตวิทยา
อาจารย์ศุภชัย ตู้กลาง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
อาจารย์สุรเดช ประยูรศักดิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ผศ.จงกลณี มาลัย (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.นาฏวิมล งามศิริจิตต์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
11 มี.ค. 2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ