คณะกายภาพบำบัด

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 เก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อช่วยเคลื่อนที่และเคลื่อนย้าย สิ่งประดิษฐ์ 2566
2 ไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุ สิ่งประดิษฐ์ 2566
3 ผลของคิเนซิโอเทปต่อการกระโดดสูงและประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าในนักกีฬาแบดมินตันที่มีภาวะข้อเท้าเเพลงเรื้อรัง : การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2565
4 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
5 Effect of pursed-lip breathing and forward trunk lean positions on regional chest wall volume and ventilatory pattern in older adults บทความวิจัย 2565
6 Manual Muscle Testing ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2564
7 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองทันทีของระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการออกกำลังกายแบบช่วงความหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องความหนักปานกลางในผู้หญิงอ้วน บทความวิจัย 2564
8 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตหลังออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปโดยนินเทนโด วี และการออกกำลังกายด้วย ฮูลาฮูปในผู้หญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2563
9 Impact of Abdominal Obesity and Smoking on Respiratory Muscle Strength and Lung Function บทความวิจัย 2563
10 เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2563
11 การทดสอบการเดิน 1 นาทีในเด็กสมองพิการ: งานวิจัยเชิงสำรวจ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2563
12 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิชาการ 2563
13 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุุขภาพดี บทความวิจัย 2563
14 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2562
15 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน: การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2562
16 ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (กรณีศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2562
17 Work Postural and Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers บทความวิจัย 2562
18 Immediate Effects of Self-Manual Therapy and Supervised Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis บทความวิจัย 2562
19 Clarifying acromial distance: Standardisation and association between supine and sitting positions บทความวิจัย 2562
20 ความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2562
21 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
22 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับการฝึกการทรงตัวที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
23 Musculoskeletal disorder and pain associated with smartphone use: A systematic review of biomechanical evidence บทความวิจัย 2561
24 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ บทความวิจัย 2560
25 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
26 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ บทความวิจัย 2560
27 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการขยายตัวของทรวงอกระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และน้ำหนักตัวปกติเพศหญิง บทความวิจัย 2560
28 ผลของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพของปอดในเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
29 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นนินเทนโดวีต่อสมรรถภาพปอดของเพศหญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2560
30 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
31 คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
32 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
33 Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers บทความวิจัย 2560
34 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที ในผู้ป่วยชายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิจัย 2560
35 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมนินเทนโดวีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
36 ผลของการฝึกโยคะต่อการขยายตัวของทรวงอกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัครเพศหญิง บทความวิจัย 2559
37 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบำบัดในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
38 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
39 Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-Occupational Congenital Disabilities บทความวิจัย 2559
40 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง บทความวิจัย 2559
41 การจำแนกประเภทสมองพิการ: มุมมองของนักกายภาพบำบัด บทความวิชาการ 2559
42 ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค บทความวิจัย 2559
43 ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิชาการ 2558
44 การเปรียบเทียบระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะโลหิตจาง บทความวิจัย 2558
45 ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii fit ร่วมกับ Nintendo wii และ Wii balance board ต่อการทรงตัวในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2558
46 A Pilot Study of a 12-Week Leg Exercise and a 6- and 12-Month Follow-Up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance บทความวิจัย 2558
47 การตอบสนองของอาการปวด พิสัยการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกและการจำกัดการทำงานของข้อไหล่ในผู้ที่มีเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบยึดติด บทความวิจัย 2558
48 Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individual with Shoulder Adhesive Capsulitis บทความวิจัย 2558
49 สุขภาวะทางจิตวิญญาณนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด บทความวิจัย 2557
50 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และคนอ้วนระดับที่ 2 บทความวิจัย 2557
51 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เพศชาย อายุ 40 - 60 ปี ในจังหวัดเชียงราย บทความวิจัย 2557
52 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด บทความวิจัย 2557
53 Walking and Stair Climbing Abilities in Individuals After Chronic Stroke with and without Mental Health Problem บทความวิจัย 2557
54 A Comparison of Home-Based Exercise Programs with and without Self-Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis in Community บทความวิจัย 2557
55 Morphological Change of Spinal Astrocyte in Lumbar Enlargement of Early Stage in Streptozotocin Diabetic Rat บทความวิจัย 2557
56 ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) บทความวิจัย 2550
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโรคเท้าเบาหวานฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเขตเมือง 21 ธ.ค. 2565
2 ผลของการออกกำลังกายในน้ำต่อระบบหัวใจและหายใจ และระยะทางในการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพศชาย: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 03 พ.ย. 2565
3 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและเข่า 22 ธ.ค. 2564
4 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
5 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวและความสามารถของการเดินในผู้ป่วยสมองพิการ 10 ก.ค. 2562
6 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลของวารีบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ 09 ก.พ. 2561
7 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons] 16 ส.ค. 2560
8 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia] 24 มี.ค. 2560
9 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง CD4 ต่อสมรรถภาพทางกายและระบบหายใจในผู้ป่วย HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร [The correlation between CD4 change, physical fitness and pulmonary function in human immunodeficiency virus (HIV) patient without complication at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute] 01 ธ.ค. 2559
10 การทรงตัว การหกล้ม คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความพึงพอใจที่มีต่อการพักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย [Balance, Fall, Health-Related Quality of Life, Activities of Daily Living and Satisfaction in Older persons at Social Welfare development Center for Older Persons Thailand] 24 พ.ย. 2559
11 การเปรียบเทียบผลทันทีของการรักษาด้วยมือตนเองและโดยนักกายภาพบำบัดในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 10 เม.ย. 2558
12 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะอ้วน 10 เม.ย. 2558
13 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลัก 02 เม.ย. 2558
14 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพการทรงตัว และภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน 30 พ.ค. 2557
15 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง : กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย 06 พ.ย. 2556
16 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง 01 พ.ย. 2556
17 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของ invented gravitational goniometer และ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ 31 พ.ค. 2556
18 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
19 ระดับความรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัดในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเกี่ยวกับบุหรี่ และการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ 08 พ.ค. 2555
20 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร 30 พ.ค. 2554
21 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ 28 เม.ย. 2554
22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 พ.ค. 2553
1 ดร. ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ | chathipat@slc.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ | pakavalee@slc.ac.th
3 อาจารย์ ทศพร สุดใจ | tossaporn@slc.ac.th
4 อาจารย์ ชไมพร   แสงนนท์ | chamaiporn@slc.ac.th
5 อาจารย์ สุกัญญา กรีอินทอง | sukanya@slc.ac.th
6 ดร. อุษา ครุครรชิต | usa@slc.ac.th
7 อาจารย์ ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล | Duangrudee@slc.ac.th
8 อาจารย์ จิตราพร ศรีบุญเพ็ง | jitraporn@slc.ac.th
9 อาจารย์ วรวีร์ เต็มพร้อม | varavee@slc.ac.th
10 อาจารย์ ทิชพร สุขเกื้อ | tichaporn@slc.ac.th
11 อาจารย์ จินตนา บุตรกันหา | jintana.b@slc.ac.th
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุธ มงคล | sarayoot@slc.ac.th
13 ดร. ระพีพรรณ เทือกทักษ์ | rapeepun@slc.ac.th
14 ดร. รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง | rattanaporn@slc.ac.th
15 อาจารย์ วลีรัตน์ สันสี | waleerat@slc.ac.th
16 ดร. อักษิภา หงษ์อุเทน | agsipa@slc.ac.th