คณะกายภาพบำบัด

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําาบล จังหวัดตรัง บทความวิจัย 2566
2 ผลของคิเนซิโอเทปต่อการกระโดดสูงและประสิทธิภาพการทำงานของข้อเท้าในนักกีฬาแบดมินตันที่มีภาวะข้อเท้าเเพลงเรื้อรัง : การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2565
3 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
4 Effect of pursed-lip breathing and forward trunk lean positions on regional chest wall volume and ventilatory pattern in older adults บทความวิจัย 2565
5 Manual Muscle Testing ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2564
6 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองทันทีของระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการออกกำลังกายแบบช่วงความหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องความหนักปานกลางในผู้หญิงอ้วน บทความวิจัย 2564
7 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิชาการ 2563
8 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุุขภาพดี บทความวิจัย 2563
9 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตหลังออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปโดยนินเทนโด วี และการออกกำลังกายด้วย ฮูลาฮูปในผู้หญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2563
10 การทดสอบการเดิน 1 นาทีในเด็กสมองพิการ: งานวิจัยเชิงสำรวจ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2563
11 เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2563
12 Impact of Abdominal Obesity and Smoking on Respiratory Muscle Strength and Lung Function บทความวิจัย 2563
13 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2562
14 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน: การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2562
15 Work Postural and Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers บทความวิจัย 2562
16 Immediate Effects of Self-Manual Therapy and Supervised Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis บทความวิจัย 2562
17 ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (กรณีศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2562
18 Clarifying acromial distance: Standardisation and association between supine and sitting positions บทความวิจัย 2562
19 ความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2562
20 Musculoskeletal disorder and pain associated with smartphone use: A systematic review of biomechanical evidence บทความวิจัย 2561
21 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับการฝึกการทรงตัวที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
22 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
23 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
24 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ บทความวิจัย 2560
25 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการขยายตัวของทรวงอกระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และน้ำหนักตัวปกติเพศหญิง บทความวิจัย 2560
26 ผลของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพของปอดในเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
27 Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers บทความวิจัย 2560
28 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นนินเทนโดวีต่อสมรรถภาพปอดของเพศหญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2560
29 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ บทความวิจัย 2560
30 คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
31 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
32 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
33 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที ในผู้ป่วยชายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิจัย 2560
34 Musculoskeletal impairment and factors associated with knee pain in rice farmers บทความวิจัย 2559
35 ผลของการฝึกโยคะต่อการขยายตัวของทรวงอกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัครเพศหญิง บทความวิจัย 2559
36 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบำบัดในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
37 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
38 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมนินเทนโดวีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
39 Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-Occupational Congenital Disabilities บทความวิจัย 2559
40 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง บทความวิจัย 2559
41 การจำแนกประเภทสมองพิการ: มุมมองของนักกายภาพบำบัด บทความวิชาการ 2559
42 ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค บทความวิจัย 2559
43 Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individual with Shoulder Adhesive Capsulitis บทความวิจัย 2558
44 การตอบสนองของอาการปวด พิสัยการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกและการจำกัดการทำงานของข้อไหล่ในผู้ที่มีเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบยึดติด บทความวิจัย 2558
45 ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิชาการ 2558
46 การเปรียบเทียบระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะโลหิตจาง บทความวิจัย 2558
47 ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii fit ร่วมกับ Nintendo wii และ Wii balance board ต่อการทรงตัวในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2558
48 A Pilot Study of a 12-Week Leg Exercise and a 6- and 12-Month Follow-Up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance บทความวิจัย 2558
49 สุขภาวะทางจิตวิญญาณนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด บทความวิจัย 2557
50 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และคนอ้วนระดับที่ 2 บทความวิจัย 2557
51 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เพศชาย อายุ 40 - 60 ปี ในจังหวัดเชียงราย บทความวิจัย 2557
52 สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด บทความวิจัย 2557
53 Walking and Stair Climbing Abilities in Individuals After Chronic Stroke with and without Mental Health Problem บทความวิจัย 2557
54 A Comparison of Home-Based Exercise Programs with and without Self-Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis in Community บทความวิจัย 2557
55 Morphological Change of Spinal Astrocyte in Lumbar Enlargement of Early Stage in Streptozotocin Diabetic Rat บทความวิจัย 2557
56 Effect of Time of Day and Treadmill Running on the Vertical Spinal Creep Response บทความวิจัย 2557
57 ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ Upper trapezius: การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2556
58 ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii Fit ร่วมกับ Nintendo Wii และ Wii Balance Board ในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2556
59 ความสัมพันธ์ของการประเมินการทรงตัวด้วยนินเท็นโดวีร่วมกับวีบาลานซ์บอร์ด กับการทดสอบการยืนบนขาข้างเดียว บทความวิจัย 2556
60 ผลของการออกกำลังกายในน้ำอุ่นที่มีต่อสัดส่วนไขมันในร่างกายและความเครียดในวัยรุ่น บทความวิจัย 2556
61 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางการเดิน 6 นาที ระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และคนน้ำหนักปกติเพศหญิง บทความวิจัย 2556
62 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและเส้นรอบเอวในผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนในระดับที่ 1 บทความวิจัย 2556
63 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดของคนที่สูบบุหรี่พื้นบ้าน (ขี้โย) คนที่สูบบุหรี่ซองและคนที่ไม่สูบบุหรี่ ในจังหวัดเชียงราย บทความวิจัย 2555
64 การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของคนที่สูบบุหรี่และคนที่ไม่สูบบุหรี่ บทความวิจัย 2555
65 Prevalence and Risk Factors of Stroke and Osteoarthritis of Knee in Kwaeng Yannava and Kwaeng Tungmahamaeng, Khet Sathon, Bangkok บทความวิจัย 2555
66 กลไกการก่อตัวและปรับตัวของงานบริการกายภพบำบัดในชุมชน บทความวิจัย 2555
67 Light and Electron Microscopic Studies of the Structural Damages of Acanthamoeba Cysts by Pouzolzia indica Methanolic Extract Fraction 4 Solution. บทความวิจัย 2555
68 ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก บทความวิจัย 2555
69 ผลกระทบของภาวะอ้วนต่อระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต บทความวิจัย 2555
70 ชุดสิทธิประโยชน์ของการบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในชุมชน บทความวิจัย 2555
71 ชีวกลศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2554
72 Comparison of Pouzolzia Indica Methanolic Extract and Virkon Against Cysts of Acanthamoeba spp บทความวิจัย 2553
73 งานวิจัยกายภาพบำบัดในศูนย์แพทย์ชุมชน บทความวิจัย 2553
74 Several Fractions of Pouzolzia indica Methanolic Extract were Lethal to the Acanthamoeba cyst : in vitro study บทความวิจัย 2552
75 Pouzolzia indica Methanolic Extract Fraction 2 and Providone - Iodine Induced Changes in the Cyst of Acanthamoeba spp : Light and Electron Microscopic Studies บทความวิจัย 2552
76 Povidone-Iodine Induced Changes in the Cyst of Acanthamoeba spp.: Transmission Electron Microscopic Study บทความวิจัย 2551
77 กายภาพบำบัดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24: บริการในหมู่บ้านนักกีฬาและข้างสนาม บทความวิจัย 2551
78 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามสภาวะสุขภาพทั่วไป SF36 กับคะแนนวัดความปวดเรื้อรังและคะแนนซึมเศร้า บทความวิจัย 2551
79 สิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ศึกษาเฉพาะกรณีการบริการทางกายภาพบำบัด บทความวิจัย 2551
80 ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) บทความวิจัย 2550
81 ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) บทความวิจัย 2549
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ผลของโปรแกรมการฝึกความแข็งแรงและการทรงตัวที่บ้าน ต่อประสิทธิภาพการทรงตัว ภาวะกลัวการล้ม และการล้มในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม 22 ธ.ค. 2566
2 ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโรคเท้าเบาหวานฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเขตเมือง 21 ธ.ค. 2565
3 ผลของการออกกำลังกายในน้ำต่อระบบหัวใจและหายใจ และระยะทางในการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพศชาย: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม 03 พ.ย. 2565
4 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและเข่า 22 ธ.ค. 2564
5 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
6 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวและความสามารถของการเดินในผู้ป่วยสมองพิการ 10 ก.ค. 2562
7 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลของวารีบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ 09 ก.พ. 2561
8 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons] 16 ส.ค. 2560
9 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia] 24 มี.ค. 2560
10 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง CD4 ต่อสมรรถภาพทางกายและระบบหายใจในผู้ป่วย HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร [The correlation between CD4 change, physical fitness and pulmonary function in human immunodeficiency virus (HIV) patient without complication at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute] 01 ธ.ค. 2559
11 การทรงตัว การหกล้ม คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความพึงพอใจที่มีต่อการพักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย [Balance, Fall, Health-Related Quality of Life, Activities of Daily Living and Satisfaction in Older persons at Social Welfare development Center for Older Persons Thailand] 24 พ.ย. 2559
12 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะอ้วน 10 เม.ย. 2558
13 การเปรียบเทียบผลทันทีของการรักษาด้วยมือตนเองและโดยนักกายภาพบำบัดในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 10 เม.ย. 2558
14 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลัก 02 เม.ย. 2558
15 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพการทรงตัว และภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน 30 พ.ค. 2557
16 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง : กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย 06 พ.ย. 2556
17 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง 01 พ.ย. 2556
18 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของ invented gravitational goniometer และ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ 31 พ.ค. 2556
19 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
20 ระดับความรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัดในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเกี่ยวกับบุหรี่ และการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ 08 พ.ค. 2555
21 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร 30 พ.ค. 2554
22 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ 28 เม.ย. 2554
23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 พ.ค. 2553
1 ดร. ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ | chathipat@slc.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ | pakavalee@slc.ac.th
3 อาจารย์ ทศพร สุดใจ | tossaporn@slc.ac.th
4 อาจารย์ ชไมพร   แสงนนท์ | chamaiporn@slc.ac.th
5 อาจารย์ สุกัญญา กรีอินทอง | sukanya@slc.ac.th
6 ดร. อุษา ครุครรชิต | usa@slc.ac.th
7 อาจารย์ ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล | Duangrudee@slc.ac.th
8 อาจารย์ จิตราพร ศรีบุญเพ็ง | jitraporn@slc.ac.th
9 อาจารย์ วรวีร์ เต็มพร้อม | varavee@slc.ac.th
10 อาจารย์ ทิชพร สุขเกื้อ | tichaporn@slc.ac.th
11 อาจารย์ จินตนา บุตรกันหา | jintana.b@slc.ac.th
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุธ มงคล | sarayoot@slc.ac.th
13 ดร. ระพีพรรณ เทือกทักษ์ | rapeepun@slc.ac.th
14 ดร. รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง | rattanaporn@slc.ac.th
15 อาจารย์ วลีรัตน์ สันสี | waleerat@slc.ac.th
16 ดร. อักษิภา หงษ์อุเทน | agsipa@slc.ac.th