คณะกายภาพบำบัด

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 Impact of Abdominal Obesity and Smoking on Respiratory Muscle Strength and Lung Function บทความวิจัย 2563
2 เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2563
3 การทดสอบการเดิน 1 นาทีในเด็กสมองพิการ: งานวิจัยเชิงสำรวจ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2563
4 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตหลังออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปโดยนินเทนโด วี และการออกกำลังกายด้วย ฮูลาฮูปในผู้หญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2563
5 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิชาการ 2563
6 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุุขภาพดี บทความวิจัย 2563
7 ความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2562
8 Clarifying acromial distance: Standardisation and association between supine and sitting positions บทความวิจัย 2562
9 ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (กรณีศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2562
10 Immediate Effects of Self-Manual Therapy and Supervised Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis บทความวิจัย 2562
11 Work Postural and Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers บทความวิจัย 2562
12 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหาน: การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2562
13 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2562
14 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
15 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับการฝึกการทรงตัวที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
16 Musculoskeletal disorder and pain associated with smartphone use: A systematic review of biomechanical evidence บทความวิจัย 2561
17 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
18 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ บทความวิจัย 2560
19 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการขยายตัวของทรวงอกระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และน้ำหนักตัวปกติเพศหญิง บทความวิจัย 2560
20 ผลของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพของปอดในเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
21 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นนินเทนโดวีต่อสมรรถภาพปอดของเพศหญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2560
22 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ บทความวิจัย 2560
23 คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
24 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
25 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
26 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที ในผู้ป่วยชายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิจัย 2560
27 Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers บทความวิจัย 2560
28 Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-Occupational Congenital Disabilities บทความวิจัย 2559
29 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมนินเทนโดวีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
30 ผลของการฝึกโยคะต่อการขยายตัวของทรวงอกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัครเพศหญิง บทความวิจัย 2559
31 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบำบัดในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
32 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
33 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง บทความวิจัย 2559
34 การจำแนกประเภทสมองพิการ: มุมมองของนักกายภาพบำบัด บทความวิชาการ 2559
35 ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค บทความวิจัย 2559
36 การเปรียบเทียบระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะโลหิตจาง บทความวิจัย 2558
37 ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii fit ร่วมกับ Nintendo wii และ Wii balance board ต่อการทรงตัวในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2558
38 A Pilot Study of a 12-Week Leg Exercise and a 6- and 12-Month Follow-Up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance บทความวิจัย 2558
39 การตอบสนองของอาการปวด พิสัยการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกและการจำกัดการทำงานของข้อไหล่ในผู้ที่มีเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบยึดติด บทความวิจัย 2558
40 Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individual with Shoulder Adhesive Capsulitis บทความวิจัย 2558
41 ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิชาการ 2558
42 ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) บทความวิจัย 2550
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวและความสามารถของการเดินในผู้ป่วยสมองพิการ 10 ก.ค. 2562
2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลของวารีบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ 09 ก.พ. 2561
3 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons] 16 ส.ค. 2560
4 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia] 24 มี.ค. 2560
5 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง CD4 ต่อสมรรถภาพทางกายและระบบหายใจในผู้ป่วย HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร [The correlation between CD4 change, physical fitness and pulmonary function in human immunodeficiency virus (HIV) patient without complication at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute] 01 ธ.ค. 2559
6 การทรงตัว การหกล้ม คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความพึงพอใจที่มีต่อการพักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย [Balance, Fall, Health-Related Quality of Life, Activities of Daily Living and Satisfaction in Older persons at Social Welfare development Center for Older Persons Thailand] 24 พ.ย. 2559
7 การเปรียบเทียบผลทันทีของการรักษาด้วยมือตนเองและโดยนักกายภาพบำบัดในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 10 เม.ย. 2558
8 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะอ้วน 10 เม.ย. 2558
9 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลัก 02 เม.ย. 2558
10 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพการทรงตัว และภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน 30 พ.ค. 2557
11 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง : กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย 06 พ.ย. 2556
12 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ | pakavalee@slc.ac.th
2 อาจารย์ ทิชพร สุขเกื้อ | tichaporn@slc.ac.th
3 ดร.อุษา ครุครรชิต | usa@slc.ac.th
4 ดร.ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ | chathipat@slc.ac.th
5 ดร.รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง | rattanaporn@slc.ac.th
6 ดร.อักษิภา หงษ์อุเทน | agsipa@slc.ac.th
7 อาจารย์ วรวีร์ เต็มพร้อม | varavee@slc.ac.th
8 อาจารย์ จิตราพร ศรีบุญเพ็ง | jitraporn@slc.ac.th
9 อาจารย์ ระพีพรรณ เทือกทักษ์ | rapeepun@slc.ac.th
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุธ มงคล | sarayoot@slc.ac.th
11 อาจารย์ จินตนา บุตรกันหา | jintana.b@slc.ac.th
12 อาจารย์ ทศพร สุดใจ | tossaporn@slc.ac.th
13 อาจารย์ วลีรัตน์ สันสี | waleerat@slc.ac.th
14 อาจารย์ ชไมพร   แสงนนท์ | chamaiporn@slc.ac.th
15 อาจารย์ ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล | Duangrudee@slc.ac.th
16 อาจารย์ เขมภัค เจริญสุขศิริ | Khemmapak@slc.ac.th
17 อาจารย์ สุกัญญา กรีอินทอง | sukanya@slc.ac.th