คณะกายภาพบำบัด

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 ความสามารถในการทรงตัว ความมั่นใจในการทรงตัว และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี บทความวิจัย 2565
2 Effect of pursed-lip breathing and forward trunk lean positions on regional chest wall volume and ventilatory pattern in older adults บทความวิจัย 2565
3 Manual Muscle Testing ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2564
4 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองทันทีของระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการออกกำลังกายแบบช่วงความหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องความหนักปานกลางในผู้หญิงอ้วน บทความวิจัย 2564
5 การทดสอบการเดิน 1 นาทีในเด็กสมองพิการ: งานวิจัยเชิงสำรวจ ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บทความวิจัย 2563
6 Impact of Abdominal Obesity and Smoking on Respiratory Muscle Strength and Lung Function บทความวิจัย 2563
7 เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2563
8 การเปรียบเทียบผลการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตหลังออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปโดยนินเทนโด วี และการออกกำลังกายด้วย ฮูลาฮูปในผู้หญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2563
9 กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิชาการ 2563
10 การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มีภาวะติดเชื้อฉวยโอกาสกับคนสุุขภาพดี บทความวิจัย 2563
11 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเจ็ดนาทีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2562
12 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน: การศึกษานำร่อง บทความวิจัย 2562
13 Work Postural and Environmental Factors for Lower Extremity Pain and Malalignment in Rice Farmers บทความวิจัย 2562
14 Immediate Effects of Self-Manual Therapy and Supervised Manual Therapy in Individuals with Knee Osteoarthritis บทความวิจัย 2562
15 ผลการใส่แผ่นรองรองเท้าแบบตัดเฉพาะบุคคลต่อการทรงตัวของผู้ที่มี Flexible flat feet (กรณีศึกษานำร่อง) บทความวิจัย 2562
16 Clarifying acromial distance: Standardisation and association between supine and sitting positions บทความวิจัย 2562
17 ความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2562
18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินและจัดการปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2561
19 Musculoskeletal disorder and pain associated with smartphone use: A systematic review of biomechanical evidence บทความวิจัย 2561
20 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับการฝึกการทรงตัวที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย บทความวิจัย 2561
21 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและระยะทางที่เดินได้ใน 6 นาที ในผู้ป่วยชายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิจัย 2560
22 Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers บทความวิจัย 2560
23 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการชุมชนเมือง: กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย บทความวิจัย 2560
24 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
25 คุณภาพชีวิตและสุขภาวะด้านสุขภาพและความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี บทความวิจัย 2560
26 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการวัดการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ บทความวิจัย 2560
27 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นนินเทนโดวีต่อสมรรถภาพปอดของเพศหญิงสุขภาพดี บทความวิจัย 2560
28 ผลของการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพของปอดในเพศหญิงที่มีภาวะอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
29 การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและการขยายตัวของทรวงอกระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และน้ำหนักตัวปกติเพศหญิง บทความวิจัย 2560
30 การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ที่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่มือสอง และไม่สูบบุหรี่ บทความวิจัย 2560
31 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง บทความวิจัย 2560
32 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมนินเทนโดวีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
33 ผลของการฝึกโยคะต่อการขยายตัวของทรวงอกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในอาสาสมัครเพศหญิง บทความวิจัย 2559
34 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษากายภาพบำบัดในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
35 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2559
36 ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค บทความวิจัย 2559
37 การจำแนกประเภทสมองพิการ: มุมมองของนักกายภาพบำบัด บทความวิชาการ 2559
38 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง บทความวิจัย 2559
39 Relating Musculoskeletal and Disability Conditions of Occupation-Induced Musculoskeletal Disorders to Non-Occupational Congenital Disabilities บทความวิจัย 2559
40 ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง บทความวิชาการ 2558
41 Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individual with Shoulder Adhesive Capsulitis บทความวิจัย 2558
42 การตอบสนองของอาการปวด พิสัยการเคลื่อนไหวในท่าหมุนข้อไหล่ออกและการจำกัดการทำงานของข้อไหล่ในผู้ที่มีเยื่อหุ้มข้อไหล่อักเสบยึดติด บทความวิจัย 2558
43 A Pilot Study of a 12-Week Leg Exercise and a 6- and 12-Month Follow-Up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance บทความวิจัย 2558
44 ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii fit ร่วมกับ Nintendo wii และ Wii balance board ต่อการทรงตัวในคนอ้วนเพศหญิง บทความวิจัย 2558
45 การเปรียบเทียบระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะโลหิตจาง บทความวิจัย 2558
46 ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557) บทความวิจัย 2550
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและเข่า 22 ธ.ค. 2564
2 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
3 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวและความสามารถของการเดินในผู้ป่วยสมองพิการ 10 ก.ค. 2562
4 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลของวารีบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ 09 ก.พ. 2561
5 ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อความสามารถในการทรงตัวและความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี [An effect of square-stepping exercise on balance abilities and balance confident in elderly population at Pathumthani Social Welfare Development center for older persons] 16 ส.ค. 2560
6 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia] 24 มี.ค. 2560
7 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง CD4 ต่อสมรรถภาพทางกายและระบบหายใจในผู้ป่วย HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร [The correlation between CD4 change, physical fitness and pulmonary function in human immunodeficiency virus (HIV) patient without complication at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute] 01 ธ.ค. 2559
8 การทรงตัว การหกล้ม คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและความพึงพอใจที่มีต่อการพักของผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประเทศไทย [Balance, Fall, Health-Related Quality of Life, Activities of Daily Living and Satisfaction in Older persons at Social Welfare development Center for Older Persons Thailand] 24 พ.ย. 2559
9 ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะอ้วน 10 เม.ย. 2558
10 การเปรียบเทียบผลทันทีของการรักษาด้วยมือตนเองและโดยนักกายภาพบำบัดในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 10 เม.ย. 2558
11 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลัก 02 เม.ย. 2558
12 ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพการทรงตัว และภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน 30 พ.ค. 2557
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคคลวัยผู้ใหญ่ในสถานประกอบการในชุมชนเมือง : กรณีศึกษากลุ่มวังขนาย 06 พ.ย. 2556
14 ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานร่วมกับรำวงย้อนยุคต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง 01 พ.ย. 2556
15 ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของ invented gravitational goniometer และ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ 31 พ.ค. 2556
16 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
17 ระดับความรู้ของนักศึกษากายภาพบำบัดในสถาบันอุดมศึกษาของไทยเกี่ยวกับบุหรี่ และการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ 08 พ.ค. 2555
18 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคข้อเข่าเสื่อมในชุมชนเขตสาทร 30 พ.ค. 2554
19 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ 28 เม.ย. 2554
20 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 พ.ค. 2553
1 ดร.ชาธิปัตย์ เครือพานิชย์ | chathipat@slc.ac.th
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ | pakavalee@slc.ac.th
3 อาจารย์ ทศพร สุดใจ | tossaporn@slc.ac.th
4 อาจารย์ วลีรัตน์ สันสี | waleerat@slc.ac.th
5 อาจารย์ ชไมพร   แสงนนท์ | chamaiporn@slc.ac.th
6 อาจารย์ สุกัญญา กรีอินทอง | sukanya@slc.ac.th
7 อาจารย์ เขมภัค เจริญสุขศิริ | Khemmapak@slc.ac.th
8 ดร.อุษา ครุครรชิต | usa@slc.ac.th
9 อาจารย์ ดวงฤดี สุวิวัฒนศิริกุล | Duangrudee@slc.ac.th
10 อาจารย์ จิตราพร ศรีบุญเพ็ง | jitraporn@slc.ac.th
11 อาจารย์ วรวีร์ เต็มพร้อม | varavee@slc.ac.th
12 อาจารย์ ทิชพร สุขเกื้อ | tichaporn@slc.ac.th
13 อาจารย์ จินตนา บุตรกันหา | jintana.b@slc.ac.th
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรายุธ มงคล | sarayoot@slc.ac.th
15 ดร.ระพีพรรณ เทือกทักษ์ | rapeepun@slc.ac.th
16 ดร.รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง | rattanaporn@slc.ac.th
17 ดร.อักษิภา หงษ์อุเทน | agsipa@slc.ac.th