ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการเรียนรู้บทบาทสมมติต่อการรับรู้สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลในวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
รศ.สุภาวดี เครือโชติกุล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
17 ธ.ค. 2562
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 28 - 39
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563
ปี
2563