คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณชุติมา ดีปัญญา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 54 - 67
2562
01 ก.ค. 2562
31 ธ.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ