คลังบทความ

รายละเอียด

Selected factors related to behavior control by executive children with epilepsy

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Pawanrat Panjatharakul (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
Rutja Phuphaibul (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
Anannit Visudtibhan (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Journal of Health Research. 12-2020-0602, https://www.emerald.com/insight/2586-940X.htm Accepted 18 April 2021
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ