ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการสอดแทรกคุณธรรมที่คัดสรรในกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ พี่สอนน้องในการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาล วิชาหลักการพยาบาลพื้นฐาน”
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มาลี วิชัยดิษฐ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
06 พ.ย. 2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ