ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสอบขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วราภา สิทธาภิรมย์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชยมน บุญลักษณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 มิ.ย. 2561
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า54-66
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561