ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Simulation-Based Learning และการสอบ OSCE ต่อความรู้และทักษะทางคลินิกด้านการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาล [The effect of clinical teaching by multi-mode simulation-Based Learning and objective structured clinical examinations (OSCEs) test to evaluate the knowledge and clinical skills in Basic Medical Care among Nursing students]
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุปราณี น้อยตั้ง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 ต.ค. 2560
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 หน้า 80 - 88
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กันยายน –ธันวาคม 2561 หน้า 63 - 75
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561