คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนรู้ด้วยการบริการ :ความเป็นไปได้ในการนำมาใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาทบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ