คลังบทความ

รายละเอียด

การใส่ใจตนเองประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเองเพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คุณละไม แก้วอำไพ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
2554
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ