ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
คุณศิริญญา ชุ่มเต็ม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
07 เม.ย. 2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ