คลังบทความ

รายละเอียด

แนวทางการดูแลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-ธันวาคม 2561 หน้า 8 - 16
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ