คลังบทความ

รายละเอียด

การพยาบาลพระสงฆ์อาพาธภายใต้พระธรรมวินัย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์พรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 หน้า 27 - 33
2562
01 ก.ย. 2562
31 ธ.ค. 2562
ครบ
ไม่ระบุ