ทุนวิจัย

รายละเอียด

บทบาทการใส่ใจตนเอง ประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเอง เพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะจิตวิทยา
คุณละไม แก้วอำไพ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
07 ต.ค. 2553
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาล ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556

ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

เรื่อง บทบาทการใส่ใจตนเอง ประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเอง เพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ตีพิมพ์ที่
ตีพิมพ์ใน Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ปี
2553

เรื่อง บทบาทการใส่ใจตนเอง ประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเอง เพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ตีพิมพ์ที่
ยุติการวิจัย เมื่อ 14 กันยายน 2555
ปี
2553