ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม่ระบุ
ไม่แสดงข้อมูล
มี
01 มิ.ย. 2554
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559

เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
ปี
2554