ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ภาวดี รามสิทธิ์ (ประธานโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
รศ.ดร.สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
01 มิ.ย. 2554
มี
ตีพิมพ์ที่
Proceedings การประชุม ASAIHL conference วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558 ณ Build Bright University ประเทศกัมพูชา
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2558

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559

เรื่อง การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
ปี
2554