ทุนวิจัย

รายละเอียด

เปรียบเทียบผลของวิธีการสอนด้วยหนังสืออีเล็กโทรนิกส์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "หลักและเทคนิคการพยาบาลเด็ก" ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [A Comparison of the Effects of Electronic Book and Conventional Instruction on Learning Achievement in the Topic of Principle of pediatric nursing of Third year nursing students at Saint Louis College]
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
31 ต.ค. 2559
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 83 - 94
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562